Animation Maker Studio
(www.bobby.in.th)

แนะวิธีใช้งาน Blender Video Sequence Editor (Part 1)


Clip: mp4 / 00:00:16 / 1.30 MB
แนะนำวิธีใช้ Video Sequence Editor (VSE) ในโปรแกรม Blender 2.70a ส่วนที่ ๑ นี้ เป็นการเรียกวิดีโอเพื่อเข้าไปเป็นฉากหลังให้กับ ภาพนิ่งต่อเนื่อง ซึ่ง Rendering ออกมาจากโปรแกรม 3D ตัวอื่นๆ โดยฉากหลังของภาพต่อเนื่อง กำหนดให้ Rendering เป็น Alpha Channel, แล้วใส่เครดิตตัวอักษรวิ่งจากล่างขึ้นบน และใส่โลโก้เครดิตโปรแกรมต่างๆที่ใช้งาน

ตัวอย่างนี้ แนะนำเฉพาะส่วนของ VSE เท่านั้น ยังไม่เรียกฉาก (Scene) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการใช้งาน VSE ร่วมกับฉาก (Scene) นั้นสามารถสร้างสรรค์เทคนิคได้หลากหลาย ซึ่งจะกล่าวถึงใน ( Part 2 )


Clip: mp4 / 00:09:43 / 40.60 MB

ขั้นตอนการทำอย่างละเอียด

๑. เมื่อเปิดโปรแกรม เบลนเดอร์ ขึ้นมา ให้เปลี่ยนหน้าต่างทำงานเป็น Video Sequence Editor โดยใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่ แล้วเลือกที่ Video Sequence Editor หน้าต่างทำงานจะเปลี่ยนไป เป็นหน้าต่าง Video Sequence Editor (VSE)

๒. ที่แถบเมนูด้านล่างของหน้าต่าง Video Sequence Editor (VSE) ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่ ปุ่มแสดงผลแบบทั้งสองอย่าง คือทั้ง sequencer และ preview

๓. เปลี่ยนค่าขนาดของงานตามที่เราต้องการ (ปกติสามารถเลือกจาก ค่า Render Presets ได้เลย ในกรณีที่ทำงานขนาดตามมาตรฐาน)
แต่กรณีนี้ต้องการทำขนาดเล็ก 320 x 180 pixels และใช้ค่า fps ต่ำ เพื่อประหยัดเวลาเท่านั้น โดยใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่ บรรทัดตัวเลขของค่าที่ต้องการเปลี่ยน แล้วพิมพ์ค่าใหม่ที่ต้องการลงไป

ค่าตัวเลขสองบรรทัดแรกคือขนาด กว้าง-ยาว ของงานที่จะ Rendering ออกมา
ค่า 100% คือค่าสำหรับใช้ในการแสดงผล (preview) ในหน้าต่างทำงาน

สำหรับค่า Frame Rate ให้เลือกไปที่ Custom ก่อน จึงจะปรากฏบรรทัด FPS (Frame per Second) ให้แก้ไขได้ (ดูคลิ้ปประกอบ)
๔. ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่แถบสีเขียว ลากหัวอ่านไปที่ 0+00 การกำหนดเฟรมแรก ที่เฟรม 0 หรือ เฟรม 1 นั้นแล้วแต่ว่าจะใช้ระบบอย่างไร

  • ถ้านับระบบเฟรม จะเริ่มเฟรมแรกที่เฟรม 1
  • ถ้านับระบบเวลา SMPTE 00:00:00:00:00 (วัน:ชั่วโมง:นาที:วินาที:เฟรม) จะเริ่มเฟรมแรกที่เฟรม 0
๕. ที่เมนูขอบล่างของหน้าต่าง ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่เมนู Add แล้วเลือก
บรรทัด "Movie" แล้ว คลิ้กซ้าย อีกครั้ง [ Add > Movie ]

๖. พาโปรแกรมไปที่โฟเดอร์ที่เก็บวิดีโอที่ต้องการใช้ (ดูคลิ้ปประกอบ) ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย คลิ้ก เลือก ไฟล์วิดีโอ ที่ต้องการ แล้ว ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย คลิ้ก ที่มุมขวาด้านบนของหน้าต่าง


๗. ในกรณีที่ต้องการเฉพาะภาพวิดีโอเท่านั้น ไม่ต้องการเสียง เข้าไปด้วย ให้ดูที่แถบชุดคำสั่งทางซ้ายมือ หัวข้อ Add Movie Strip ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย คลิ้ก เอาเครื่องหมาย "ถูก" ที่อยู่หน้าคำว่า Sound ออกไป


๘. เมื่อกลับมาที่หน้าต่าง Video Sequence Editor จะสังเกตว่า preview ที่เห็นจะมีขนาดเล็กมาก (เพราะทำงานขนาดเล็ก) ให้ลากเม้าส์ แล้ววาง "ลูกศร" ( Pointer ) ให้อยู่บนพื้นที่ของส่วน preview (บริเวณที่เป็นสีดำ) แล้ว กดแป้น "เลข 1" ที่แป้นตัวเลข ขนาด preview ที่เห็นบนหน้าจอจะกลับเป็นขนาดจริง (100%) เท่ากับขนาดที่จะ Render ออกมา อาจใช้ ล้อกลาง (wheel) ของเม้าส์ หมุน เข้า-ออก เพื่อเป็นการ ซูมเข้า-ซูมออก ของขนาด preview

"ลูกศร" ( Pointer ) ต้องอยู่บริเวณพื้นที่ของส่วน preview เท่านั้น ถ้า "ลูกศร" อยู่ที่บริเวณส่วนอื่นๆ คำสั่งเหล่านี้จะไม่มีผลกับ preview)
(ดูคลิ้ปประกอบ)

๙. ขณะที่ "ลูกศร" ให้อยู่บนพื้นที่ของ Video Sequence Editor ให้กด "แป้น N" เพื่อเปิดชุดคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในหน้าต่างนี้ขึ้นมา

"ลูกศร" จะต้องอยู่บริเวณพื้นที่ของหน้าต่าง  Video Sequence Editor เท่านั้น ถ้า "ลูกศร" อยู่ที่บริเวณส่วนอื่นๆ คำสั่งจะไม่มีผล

อาจใช้ เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่ " เครื่องหมาย + " ตรงบริเวณมุมบนด้านขวาของหน้าต่าง เพื่อเปิดคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในหน้าต่าง VSE ก็ได้


๑๐. ในหน้าต่างคำสั่งที่เพิ่งเปิดขึ้นมา ดูที่หัวข้อ View Settings แล้ว ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่ปุ่มหน้าคำว่า Safe Margin เพื่อให้ปรากฏกรอบ Title Safe ซึ่งเดิมใช้สำหรับป้องกันตัวหนังสือ "ตกขอบ" จอทีวีรุ่นโบราณแบบจอโค้ง ปัจจุบันใช้ประโยชน์อื่นๆมากกว่า เช่นเป็นตำแหน่งสำหรับวางโลโก้ ฯลฯ


๑๑. ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่แถบสีเขียว ลากหัวอ่านไปตำแหน่งของภาพวิดีโอ ที่เราต้องการให้เป็นจุดเริ่ม และต้องการ "ตัดคลิ้ปส่วนหัวที่ไม่ได้ใช้ออกไปเลย (Hard Cut)" ให้กด Shift กับ K (กด Shift ค้างไว้ก่อน แล้ว กด K) โดยแถบวิดีโอนั้นต้องถูกเลือกไว้ก่อน ถ้าแถบวิดีโอยังไม่ถูกเลือก ให้ ใช้เม้าส์ คลิ้กขวา ที่แถบวิดีโอ (โปรแกรม Blender การเลือก จะใช้ "คลิ้กขวา" เสมอ) อาจใช้เมนูคำสั่งที่ [ Strip > Cut (hard) at frame ] แทนการใช้ Shortcut ก็ได้


๑๒. ใช้เม้าส์ คลิ้กขวา ที่แถบวิดีโอส่วนหัวที่ต้องการลบออกไป แล้วกด "แป้น X" จะปรากฏเมนูให้ยืนยันว่าจะลบ, ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่แถบคำสั่ง Ease Stripts


๑๓. ลากหัวอ่านกลับไปที่เฟรม 0+00 ถ้าแถบวิดีโอยังไม่ถูกเลือก ให้ใช้เม้าส์ คลิ้กขวา ที่แถบวิดีโอ (โปรแกรม Blender เมื่อต้องการเลือก จะใช้ "คลิ้กขวา" เสมอ) แล้วกด "แป้น Shift" กับ "แป้น S" (กด Shift ค้างไว้ก่อน แล้ว กด S) แถบวิดีโอ จะเลื่อนไป อยู่ที่ตำแหน่งหัวอ่านเสมอ ไม่ว่าหัวอ่านจะวางที่ตำแหน่งใดก็ตาม

ถ้าไม่ต้องการใช้ Shortcut ดูที่ เมนู Strip บนแถบเมนู ที่ขอบล่างของหน้าต่าง ให้ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่ "Strip" แล้วเลื่อน "ลูกศร" (Pointer) ไปที่บรรทัด "Snapt Strip" คลิ้กซ้าย ที่บรรทัดนี้อีกครั้ง
Snap Stript ใน Blender

๑๔. ถ้าต้องการ "กำหนดขนาด" และ "จัดวางตำแหน่ง" ของวิดีโอ ที่ Add เข้ามานี้เอง (ปกติ โปรแกรมฯ จะปรับขนาดของทุกอย่างที่ Add เข้ามา เป็นขนาดของงานที่จะ Rendering ออกไปเสมอ คือขนาดที่เรากำหนดไว้ในข้อ ๓) ให้ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่ "Add" แล้วเลื่อน "ลูกศร" ไปที่บรรทัด Effect Strip... จะมีเมนูขึ้นมาทางขวาอีก ให้เลื่อน "ลูกศร" (Pointer) ต่อเนื่องไปทางขวาไปที่บรรทัด "Transform" แล้ว "คลิ้กซ้าย" ที่บรรทัด "Transform"


๑๕. จะปรากฏแถบสีเขียว ขึ้นเหนือแถบวิดีโอที่เรา "เลือกไว้" ก่อนใช้คำสั่งนี้ (บน Channel 2) และแถบ Transform นี้จะ "ถูกเลือก" อยู่

๑๖. ที่ชุดคำสั่งทางขวามือของหน้าต่าง ที่ชุดคำสั่ง Effect Strip หากต้องการปรับค่าใด ก็ให้ เลื่อน "ลูกศร" (Pointer) ให้ไปทับอยู่บนปุ่มที่จะปรับ แล้วใช้เม้าส์ "คลิ้กซ้าย-ค้างไว้" บนปุ่ม จากนั้นให้ "ลาก" ไปทางซ้าย คือการลดค่า ไปทางขวา คือการเพิ่มค่า โดยสามารถดู การเปลี่ยนแปลงได้จาก preview

กรณีการย่อ-ขยาย หากต้องการย่อ-ขยาดอย่างเป็นสัดส่วนระหว่าง กว้าง x ยาว ให้ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่ ซึ่งจะทำให้ ค่าสำหรับ Scale เหลือเพียงค่าเดียว ก็ใช้เม้าส์ "คลิ้กซ้าย-ค้างไว้" บนปุ่ม จากนั้นให้ "ลาก" ไปทางซ้าย คือการลดค่า ไปทางขวา คือการเพิ่มค่าเหมือนเดิม

อาจใช้วิธี คลิ้กซ้าย ที่สามเหลี่ยมเล็กๆ ที่อยู่ซ้ายและขวา ของปุ่มค่าต่างๆ ด้านซ้าย คือลดค่า ด้านขวา คือเพิ่มค่า คลิ้กซ้าย แต่ละครั้งค่าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

หรือใช้วิธี "พิมพ์" ค่าที่ต้องการลงไปเลย โดยใช้วิธีการเหมือนในข้อ ๓.
Transform Effect Strip ในโปรแกร เบลนเดอร์

๑๗. สำหรับขั้นตอนต่อไปนี้ จะทำหรือไม่ก็ได้ เพราะไม่มีผลโดยตรง แต่หากงานที่ซับซ้อนมากๆ การ "Make Meta Strip" จะช่วยได้มาก วิธีคือ ใช้เม้าส์ คลิ้กขวา ที่แถบวิดีโอ (โปรแกรม Blender คำสั่งเลือก จะใช้ "คลิ้กขวา" เสมอ) แล้วกด "แป้น Shift" ค้างไว้ แล้วใช้เม้าส์ คลิ้กขวา ที่แถบ "Transform" จากนั้น ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่เมนู Strip แล้วลาก "ลูกศร" (Pointer) ไปที่บรรทัด Make Meta Strip โดยต่อเนื่องกันใช้เม้าส์เลื่อนไป คลิ้กซ้าย ที่บรรทัดนี้ แถบวิดีโอและแถบ Transform จะรวมกันอยู่ใน Channel เดียว (ดูคลิ้ปประกอบ)

(ถ้าจะปลด Meta ก็ทำเช่นกัน คือเลือกแถบที่จะปลด แล้วเลือกคำสั่งที่ UnMeta Strip แทน)


๑๘. ในกรณีที่ต้องการ "เคลื่อนย้าย" แถบ (Strip) ต่างๆ เช่น แถบวิดีโอ (สีน้ำเงิน), แถบภาพนิ่ง (สีม่วง), แถบ Transfrom (สีเขียว) ที่วางอยู่บน Channel ใน Sequence ให้ ใช้เม้าส์ คลิ้กขวา (คือการเลือก) ที่บริเวณ "กลางแถบ" ที่ต้องการเคลื่อนย้าย (อย่าให้โดนบริเวณสามเหลี่ยมเล็กๆที่อยู่หัว-ท้ายแถบนั้น) กดค้างไว้ก่อน แล้วลากขยับตำแหน่ง พอมีการ "เคลื่อนที่" ของแถบแล้ว จะปล่อย คลิ้กขวา ที่กดค้างไว้นั้นออกก็ได้ หรือจะกดค้างไว้ตลอดก็ได้ (สังเกตจะมีตัวเลขบอกตำแหน่งเฟรมที่หัว-ท้ายของแถบ) เมื่อเคลื่อนไปจนได้ตำแหน่งที่ต้องการ ให้ คลิ้กซ้าย อีกครั้ง จะเป็นการสิ้นสุดคำสั่งนี้ หากมีการผิดพลาดระหว่างเคลื่อนย้าย (อาจเพราะงงกับ คลิ้กซ้าย-คลิ้กขวา) ให้กด "แป้น Esc" แถบจะกลับไปที่ตำแหน่งเดิมก่อนเลือก

ทบทวน : การเคลื่อนย้ายแถบ
คลิ้กขวา เลือกแถบ / กดค้างไว้ / ลากแถบให้ขยับ (หลังขยับแล้ว จะปล่อยคลิ้กขวาหรือกดค้างไว้ก็ได้) / เมื่อได้ตำแหน่ง คลิ้กซ้าย เพื่อปล่อยแถบ-จบคำสั่ง

๑๙. การ Add ภาพนิ่ง (ทั้งภาพเดี่ยวและภาพต่อเนื่อง) เข้ามาใน Sequence ให้ดูที่เมนูขอบล่างของหน้าต่าง ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่เมนู Add แล้วเลือกบรรทัด "Image" แล้ว คลิ้กซ้าย อีกครั้งบนบรรทัด "Image" [ Add > Image ]


๒๐. พาโปรแกรมไปที่โฟเดอร์ที่เก็บภาพที่ต้องการใช้ (ดูคลิ้ปประกอบ) เลือนเม้าส์ ให้ "ลูกศร" (Pointer) อยู่ในกรอบของโฟเดอร์ที่เก็บภาพ กด "แป้น A" (Select All) แล้วเลื่อน เม้าส์ไป คลิ้กซ้าย ที่ ที่มุมขวาด้านบนของหน้าต่าง

ขณะกด "แป้น A" (Select All) นั้น "ลูกศร" (Pointer) จะต้องอยู่ในกรอบของโฟเดอร์ที่เก็บภาพ ถ้า "ลูกศร" อยู่นอกกรอบโฟลเดอร์ คำสั่งนี้จะไม่มีผล

ถ้าต้องการเลือกเพียงภาพเดียว ให้ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย คลิ้กเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วเลื่อน เม้าส์ไป คลิ้กซ้าย ที่ ที่มุมขวาด้านบนของหน้าต่าง

ถ้าต้องการเลือกหลายภาพ ไม่เรียงลำดับ ให้ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย คลิ้กเลือกไฟล์แรก แล้วกด "แป้น Shift" ค้างไว้ แล้วใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย คลิ้กเลือกไฟล์ที่ต้องการทีละไฟล์จนครบ จึงค่อยไป คลิ้กซ้าย ที่ ที่มุมขวาด้านบนของหน้าต่าง

๒๑. แถบรูปภาพ จะถูกนำเข้ามาวางตรงตำแหน่งที่ห้วอ่านอยู่ ถ้าตำแหน่งไม่ถูกต้อง ให้เลื่อนไปตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้วิธีในข้อ ๑๘.

๒๒. สังเกตว่า Alpha Channel ของรูปภาพที่เราสั่ง Rendering ออกมาจากโปรแกรม 3D อื่น จะยังไม่สามารถมองทะลุไปด้านล่างได้ ให้จัดการดังนี้

แถบรูปภาพที่จะจัดการจะต้องถูกเลือกอยู่ ถ้ายังไม่ถูกเลือก ให้ใช้เม้าส์ คลิ้กขวา คลิ้ก ที่แถบรูปภาพ (โปรแกรม Blender การเลือก จะใช้ "คลิ้กขวา" เสมอ) แล้วดูที่กลุ่มคำสังทางซ้ายของหน้าต่าง (ถ้ากลุ่มคำสั่งนี้ยังไม่ถูกเปิดออกมา ให้ทำตามข้อ ๙.)

ในกลุ่มคำสั่ง ให้ดูที่หัวข้อ Edit Strip เปลี่ยนโหมด Blend: จาก Cross ให้เป็น Alpha Over โดยใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่ปุ่ม Cross บนบรรทัด Blend: เพื่อเปิดเมนูออกมา ต่อเนื่องกัน ให้เลื่อน "ลูกศร" ไปเลือกที่บรรทัด Alpha Over แล้ว คลิ้กซ้าย


และที่หัวข้อ Strip Input เปลี่ยน Alpha Mode: จาก Straight เป็น Premultiplied โดยใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่ปุ่ม Straight บนบรรทัด Alpha Mode: เพื่อเปิดเมนูออกมา ต่อเนื่องกัน ให้เลื่อน "ลูกศร" ไปเลือกที่บรรทัด Premultiplied แล้ว คลิ้กซ้าย


๒๓. ขั้นตอนต่อไป จะตัดแถบ Meta Strip ให้มีความยาวเท่ากับ แถบรูปภาพ Image Strip

ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่แถบหัวอ่านสีเขียว ลากหัวอ่านไปที่ ตำแหน่งสุดท้ายของแถบรูปภาพ (สามรถใช้ แป้น-ลูกศรไปซ้าย และ แป้นลูกศรไปขวา เพื่อขยับหัวอ่านไปทาง ซ้าย หรือ ไปทางขวา ทีละเฟรมได้) เมื่อได้ตำแหน่งแล้ว ให้ใช้เม้าส์ คลิ้กขวา ที่แถบสีเขียว Meta Strip เพื่อเลือก แล้วให้กด Shift กับ K (กด Shift ค้างไว้ก่อน แล้ว กด K) คือ "ตัดคลิ้ปส่วนท้าย ที่ไม่ได้ใช้ออกไปเลย (Hard Cut)" 

๒๔. ใช้เม้าส์ คลิ้กขวา ที่แถบ Meta Strip ส่วนท้ายที่ต้องการลบออกไป แล้วกด "แป้น X" จะปรากฏ เมนูให้ยืนยันว่าจะลบ, ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่แถบคำสั่ง Ease Stripts (เหมือนข้อ ๑๒.)


๒๕. ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่แถบสีเขียว ลากหัวอ่านให้ห่างออกไปจากเฟรมสุดท้ายที่ตัดแถบไว้ประมาณระยะหนึ่ง เพื่อให้เป็นตำแหน่งของแถบรูปภาพใหม่ที่จะ Add เข้ามา

๒๖. การ Add ภาพนิ่ง (กราฟิกตัวอักษร รายชื่อ, เครดิตและรายละเอียดต่างๆ) เข้ามาใน Sequence ให้ดูที่เมนูขอบล่างของหน้าต่าง ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่เมนู Add แล้วเลือกบรรทัด "Image" แล้ว คลิ้กซ้าย อีกครั้งบนบรรทัด "Image" [ Add > Image ]

เหมือนข้อ ๑๙. แต่ครั้งนี้เป็นภาพนิ่งตัวอักษร ทำจากโปรแกรม GIMP โดยมีความกว้างเท่ากับความกว้างของวิดีโอ ที่เรากำหนดค่าในตอนต้น ส่วนความสูงหรือความยาวนั้นจะยาวเท่าไรก็ได้
(รายละเอียดและวิธีเตรียม จะแนะนำในส่วน "รายละเอียดเพิ่มเติม")

๒๗. พาโปรแกรมไปที่โฟเดอร์ที่เก็บภาพที่ต้องการใช้ (ดูคลิ้ปประกอบ) ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ .... แล้วเลื่อน เม้าส์ไป คลิ้กซ้าย ที่ ที่มุมขวาด้านบนของหน้าต่าง

๒๘. แถบ (Strip) รูปภาพกราฟิกตัวอักษร ๑ ภาพที่เลือกนั้น จะถูกนำเข้ามาวางตรงตำแหน่งที่ห้วอ่านอยู่ และแถบภาพนั้นจะ มีความยาว 1 วินาที (จำนวนเฟรมภาพขึ้นกับค่า fps) ทั้งนี้เราสามารถกำหนดตำแหน่งของเฟรมแรก และเฟรมสุดท้าย รวมถึง Channel ที่ต้องการวางแถบนี้ได้ โดยดูที่ กลุ่มชุดคำสั่งทางซ้ายมือ (คล้ายข้อ ๗.) แต่เป็นหัวข้อ Add Image Strip

ถ้าตำแหน่งของแถบภาพที่เข้าไปใน Sequence ไม่ถูกต้อง ให้เลื่อนไปตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้วิธีในข้อ ๑๘.
เมื่อแถบภาพเข้าไปใน Sequence แล้ว เราสามารถจะลากแถบให้ "สั้น-ยาว" เท่าไรก็ได้ ทั้ง "ด้านหัวและท้าย" โดยใช้เม้าส์ คลิ้กขวา ตรงบริเวณสามเหลี่ยมที่อยู่ หัว-ท้าย ของแถบ แล้วลาก ยืดหรือหด ตามที่ต้องการ เมื่อได้ความยาวที่ต้องการแล้ว ให้ คลิ้กซ้าย อีกครั้ง เป็นการจบคำสั่ง

การคลิ้กขวา บริเวณสามเหลี่ยมห้ว-ท้ายของแถบ คือการยืดหรือหด(เพิ่มหรือลด)จำนวนเฟรม
การคลิ้กขวา ที่บริเวณกลางแถบ คือการเลือกทั้งแถบเพื่อเคลื่อนย้าย

๒๙. จะเห็นว่าภาพกราฟิกที่เข้าไป ไม่ว่าจะมีความยาวเท่าไรก็ตาม โปรแกรมฯ จะย่อความยาวทั้งหมดให้ลงมาพอดีกับความกว้างที่เรากำหนดเสมอ (ถ้าขนาดงานกราฟิกที่ทำเล็กกว่า ขนาดกว้าง-ยาว ของวิดีโอที่กำหนด โปรแกรมก็จะขยายให้ลงพอดีเสมอเช่นกัน)

ดูที่กลุ่มคำสั่งทางซ้ายของหน้าต่าง (ถ้ากลุ่มคำสั่งนี้ยังไม่ถูกเปิดออกมา ให้ทำตามข้อ ๙.)
ในกลุ่มคำสั่ง ให้ดูที่หัวข้อ Strip Input ให้ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่ ภาพจะกลับไปเป็น "ขนาดจริง" ของภาพตามที่เราเตรียมไว้


๓๐. ที่ค่าแกน Y: ของ Image Offset ใช้เม้าส์ "คลิ้กซ้าย-ค้างไว้" บนปุ่มของค่าแกน Y: จากนั้นให้ "ลาก" ไปทางซ้ายหรือขวา
 
ลากไปทางซ้าย ภาพจะเลื่อนลง
ลากไปทางขวา ภาพจะเลื่อนขึ้น โดยดูภาพที่ preview ประกอบกับการลากเม้าส์

ให้ลากปรับตำแหน่ง จนได้ "ตำแหน่งแรก" ที่เราต้องการให้ภาพนี้ปรากฏ แล้วเลื่อนขยับแถบ (Strip) ภาพอักษรนี้ ไปต่อกับแถบ (Strip) วิดีโอตัดไว้ในตอนต้น (วิธีเคลื่อนย้ายแถบ (Strip) ให้ดูข้อ ๑๘.)

๓๑. ลองลากหัวอ่านดู (กรอบกับเส้นสีเขียว มีตัวเลข วินาที+เฟรม) ว่าต้องการระยะเวลาให้ภาพกราฟิกอักษร ที่ปรากฏในตอนแรกนี้นิ่งอยู่นานเท่าไร (ตำแหน่งเฟรมนี้คือตำแหน่งที่ภาพจะเริ่มเคลื่อน) เมื่อได้ตำแหน่งเฟรมที่ต้องการแล้ว กลับไปดูที่กลุ่มคำสั่ง หัวข้อ Strip Input ที่ค่าแกน Y: เพื่อจะกำหนดคีย์เฟรม (Keyframe)

(การกำหนดคีย์เฟรม)
ให้วาง "ลูกศร" (Pointer) ไว้บนปุ่มค่าแกน Y: แล้วกด "แป้น I" (ตัวไอ) หาก "ลูกศร" ไม่วางอยู่บนปุ่มค่า Y: คำสั่งจะไม่มีผล หรือ ...

ใช้เม้าส์ คลิ้กขวา บนปุ่มค่าแกน Y: จะมีเมนูปรากฏขึ้นมา .... โดยต่อเนื่องกัน ให้ คลิ้กซ้าย ที่บรรทัด Insert Keyframe
Blender Insert Keyframe

ข้อสังเกต
สีแสดงค่าปกติ (ยังไม่มีการกำหนดค่าอะไรใดๆทั้งสิ้น)
  สีแสดงว่าเฟรมนี้ คือตำแหน่ง "คีย์เฟรม"
  สีแสดงว่า ค่าตัวนี้มีการกำหนด "คีย์เฟรม" ไว้

(หากกำหนดผิดต้องการแก้ไข)

ให้ใช้เม้าส์ คลิ้กขวา บนปุ่มค่าแกน Y: จะมีเมนูปรากฏขึ้นมา .... โดยต่อเนื่องกัน ให้ คลิ้กซ้าย ที่บรรทัด Delete Keyframe ถ้าต้องการลบเฉพาะที่ตำแหน่งคีย์เฟรมนั้นเท่านั้น

ให้ใช้เม้าส์ คลิ้กขวา บนปุ่มค่าแกน Y: จะมีเมนูปรากฏขึ้นมา .... โดยต่อเนื่องกัน ให้ คลิ้กซ้าย ที่บรรทัด Clear Keyframes ถ้าต้องการลบคีย์เฟรมทั้งหมดที่ถูกกำหนดไว้สำหรับค่านั้น

๓๒. เลื่อนหัวอ่านไปยัง "ตำแหน่งเฟรมสุดท้าย" ที่เราต้องการให้ภาพนี้ปรากฏ (ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ภาพจะเคลื่อนจนมาหยุดนิ่งอีกครั้ง) ใช้เม้าส์ "คลิ้กซ้าย-ค้างไว้" บนปุ่มของค่าแกน Y: จากนั้นให้ "ลาก" (ดูข้อ ๓๐.) จนภาพบน preview เลื่อนมาที่ตำแหน่งสุดท้าย .... แล้วกำหนดคีย์เฟรม (Keyframe) อีกครั้ง

(การกำหนดคีย์เฟรม)
ให้วาง "ลูกศร" (Pointer) ไว้บนปุ่มค่าแกน Y: แล้วกด "แป้น I" (ตัวไอ) หาก "ลูกศร" ไม่วางอยู่บนปุ่มค่า Y คำสั่งจะไม่มีผล หรือ ...

ใช้เม้าส์ คลิ้กขวา บนปุ่มค่าแกน Y: จะมีเมนูปรากฏขึ้นมา .... โดยต่อเนื่องกัน ให้ คลิ้กซ้าย ที่บรรทัด Insert Keyframe

ลองเลื่อนหัวอ่านดู หรือลองเล่นวิดีโอดู โดย ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่ และเมื่อต้องการหยุด ให้ ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่ อีกครั้งหนึ่ง หรือ ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่

หัวอ่านจะเล่นไปจนถึงเฟรมสุดท้ายที่กำหนด (ค่าตั้งของโปรแกรมอยู่ที่ 250 เฟรม) แล้ววนกลับมาที่เฟรมแรกใหม่ และจะเล่นวนเรื่อยไปจนกว่าจะมีคำสั่งให้หยุดเล่น

(การกำหนดตำแหน่งเฟรมสุดท้ายของวิดีโอ)
คลิ้กซ้าย - ลาก "หัวอ่าน" ไปที่เฟรมซึ่งต้องการกำหนดให้เป็นเฟรมสุดท้าย .... แล้วเลื่อน "ลูกศร" (Pointer) ให้ไปอยู่ในบริเวณหน้าต่าง Timeline .... แล้วกด "แป้น E" (ถ้า "ลูกศร" ไม่อยู่ในบริเวณหน้าต่าง Timeline คำสั่งนี้จะไม่ทำงาน)


๓๓. ลำดับต่อไปจะ Add ภาพกราฟิกโลโก้ของโปรแกรมต่างๆที่ใช้ทำงาน ซึ่งทำเตรียมไว้ด้วยโปรแกรม GIMP โดยกำหนดขนาดของภาพกราฟิกนี้ ให้มีขนาดเท่ากับขนาดของวิดีโอที่จะ Rendering ออกไป คือ 320 x 180 pixels แล้วจะทำ Transition ระหว่างภาพสุดท้ายของกราฟิกอัษรวิ่งที่ทำไว้ กับภาพแรกของกราฟิกโลโก้ที่กำลังจะ Add เข้ามา โดย คลิ้กซ้าย ขยับหัวอ่าน ให้เลยจากเฟรมสุดท้ายของกราฟิกอักษรวิ่งไปเล็กน้อย (ระยะที่เว้นไว้นี้คือ จำนวนเฟรมที่ต้องการให้เป็น Transition)

๓๔. Add ภาพกราฟิกโลโก้เข้ามาใน Sequrecen (รายละเอียดวิธีทำ ย้อนดูข้อ ๒๖. - ข้อ ๒๘.) เมื่อแถบ (Strip) รูปภาพกราฟิกโลโก้ ถูกนำเข้ามาวางตรงตำแหน่งที่ห้วอ่านอยู่ และแถบภาพนั้นจะ มีความยาว 1 วินาที บน Chennel เดียวกับ แถบกราฟฟิกอักษรวิ่ง (Channel 1) แล้ว ให้ใช้เม้าส์ คลิ้กขวา เลือกแถบกราฟฟิกอักษรวิ่ง (อย่าคลิ้กเลือกให้โดนส่วนห้วและท้ายของแถบ เพราะจะเป็นการยืด-หด) .... ต่อเนื่องกัน ให้กด "แป้น Shift" ค้างไว้ แล้วให้ คลิ้กขวา ที่บริกลางแถบของกราฟิกโลโก้ที่เพิ่ง Add เข้ามา (ลำดับในการคลิ้ก คือลำดับของภาพที่จะเกิด Transition เช่น ถ้าคลิ้กเลือก แถบ (Sprit) หลังก่อนแถบ (Sprit) หน้า ภาพจะเปลี่ยน โดยเริ่มที่ภาพของแถบหลัง แล้วค่อยๆเปลี่ยน เป็นภาพของแถบหน้า)

๓๕. เมื่อเลือกแถบ (Strip) คู่ที่ต้องการทำ Transition ไว้แล้ว ที่เมนูขอบล่างของหน้าต่าง ใช้เม้าส์ คลิ้กซ้าย ที่เมนู Add แล้วเลือกบรรทัด "Effect Strip" แล้ว .... ต่อเนื่องไปบนเมนูที่ปรากฏขึ้นตามมา ไปที่บรรทัด "Cross" แล้ว คลิ้กซ้าย อีกครั้งบนบรรทัด "Cross"

จะปรากฏแถบสีบานเย็น เกิดขึ้นระหว่างช่องว่างของแถบ (Sprit) ทั้งสอง ลองขยับห้วอ่านผ่านบนแถบสีบานเย็นนี้ดู สำหรับ Blender 2.70 จะยังไม่เกิด Transition ให้ คลิ้กขวา เลือกแถบสีบานเย็นนี้ แล้วเลื่อนแถบ Transition นี้ให้ขึ้นไปอยู่บน Channel 2 ลองลากหัวอ่านผ่านดูอีกครั้ง จะเกิด Transition ระหว่างแถบ (Sprit) ทั้งคู่

ถ้าต้องการปรับเวลาในการ Transition ให้ใช้เม้ส์ คลิ้กขวา-ค้างไว้ ที่บริเวณสามเหลี่ยมของส่วนท้ายแถบหน้า หรือที่บริเวณสามเหลี่ยมของส่วนหัวของแถบหลัง .... เมื่อลากปรับไปทางซ้าย หรือขวา แล้วจึงจะสามารถปล่อยคลิ้กได้ หรือจะคลิ้กค้างไว้ตลอดเวลาก็ได้ .... เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการ ให้ คลิ้กซ้าย อีกครั้งหนึ่ง เป็นการจบคำสั่งนี้

๓๖. กำหนดตำแหน่งเฟรมสุดท้ายของวิดีโอ (ดูรายละเอียดข้อ ๓๒) แล้วลองเล่นวิดีโอดู

๓๗. การสั่ง Rendering ให้ดูที่กลุ่มคำสั่งหน้าต่าง Properties, คลิ้กซ้าย ที่ แล้วดูที่หัวข้อ "Output" (ดูคลิ้ปประกอบ)


A. คลิ้กซ้าย ที่ชนิดของไฟล์ที่ต้องการจะ Render ออกไป (ตัวอย่างนี้เลือก AVI Raw) จะมีเมนูไฟล์ทั้งหมดขึ้นมาให้เลือก


B. เลือกโฟลเดอร์ ที่ต้องการเก็บไฟล์ที่จะ Rendering ออกไป (ถ้าไม่เลือกไฟล์จะถูกเก็บอยู่ที่ Local Disk (C:)/tmp\ เสมอ )

กรณีไม่ตั้งชื่อ โปรแกรมฯ จะใช้ ตำแหน่งเฟรม (เลขสี่หลัก) เป็นชื่อไฟล์.นามสกุล ตามที่เรากำหนด เช่น 0006.png
ถ้าเป็นวิดีโอ โปรแกรมฯ จะใช้ ตำแหน่งเฟรมแรก (เลขสี่หลัก) - ตำแหน่งเฟรมสุดท้าย (เลขสี่หลัก) .นามสกุล ตามที่เรากำหนด เช่น 0000-0135.avi

การสั่ง Render (งานใน VSE) ให้ คลิ้กซ้าย ที่ OpenGL render

หลังจากการ Rendering เสร็จ หากต้องการเล่น Animation ที่เสร็จแล้วดู ให้ กด ไแป้น Ctrl" กับ "แป้น F11" หรือที่ Main Menu:  Render > Play Rendered Animationภาพกราฟิกที่ใช้ทำตัวอย่างในส่วนแรก นามสกุล .png


ภาพกราฟิกที่ใช้ส่วนที่สอง นามสกุล .png เช่นกัน

ทั้งสองภาพ ทำด้วยโปรแกรม GIMP ที่ขนาดจริง ("ขนาดจริง" ในที่นี้ คือ ขนาดของวิดีโอ Resolution ที่เรากำหนดในการสั่ง Rendering สัมพันธ์กับอัตราส่วนของฟิกเซล Aspec ratio ) เพื่อที่จะได้คุณภาพทุกอย่าง เมื่องานกราฟิกนั้นอยู่ในวิดีโอ เหมือน หรือตรงตามคุณภาพ ที่เราจัดการไว้ใน GIMP เช่น การตัดสินใจเรื่อง ค่า Antialiasing ของ Text ที่เราพิมพ์ 

หรือสรุปว่าใช้ "ขนาดจริง" เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โปรแกรมฯ มีการ Interpolation ค่าใดๆขึ้นมาใหม่ จะได้ความคมชัด ดีที่สุด
รายละเอียดเพิ่มเติม

Clip: mp4 / 00:01:15 / 8.34 MB
คำสั่งสำหรับช่วยจัดการในหน้าต่าง VSE ส่วนของ Channels

๑. คลิ้ก "ล้อกลาง" ...แล้ว... หมุนเข้าหาตัว คือการยืดความยาวของ Channels
๒. คลิ้ก "ล้อกลาง" ...แล้ว... หมุนออกจากตัว คือการหดความยาวของ Channels

๓. คลิ้ก "ล้อกลาง" ค้างไว้ ...แล้ว... ลาก ซ้าย-ขวา คือ การเลือน Channels ไปทาง ซ้าย-ขวา ตามทิศทางการลากเม้าส์
๔. คลิ้ก "ล้อกลาง" ค้างไว้ ...แล้ว... ลาก ขึ้น-ลง คือ การเลื่อน Channels ชึ้นบน-ลงล่าง ตามทิศทางการลากเม้าส์

๕. คลิ้กซ้าย-ค้างไว้ ที่กลางแท็ปแนวตั้ง ...แล้ว... ลาก คือ การเลื่อน Channels ขึ้นบน-ลงล่าง ตามทิศทางการลากเม้าส์
๖. คลิ้กซ้าย-ค้างไว้ ที่ "จุด" ตรงปลายแท็ปแนวตั้ง ...แล้ว... ลาก "จุด" เข้าหาจุดอีกด้านหนึ่ง คือการขยาย Channels ทางแนวตั้ง (ยืด), ลากจุดออกจากกัน คือการย่อ Channels ทางแนวตั้ง (หด)

๗. คลิ้กซ้าย-ค้างไว้ ที่กลางแท็ปแนวตั้ง ...แล้ว... ลาก คือ การเลื่อน Channels ไปทางซ้าย-ขวา ตามทิศทางการลากเม้าส์
๘. คลิ้กซ้าย-ค้างไว้ ที่ "จุด" ตรงปลายแท็ปแนวนอน ...แล้ว... ลาก "จุด"  เข้าหาจุดอีกด้านหนึ่ง คือการขยาย Channels ทางแนวนอน (ยืด), ลากจุดออกจากกัน คือการย่อ Channels ทางแนวนอน (หด)

๙. กด "แป้น Ctrl" ค้างไว้ ...แล้ว... คลิ้ก "ล้อกลาง" ค้างไว้ ...แล้ว... ลาก ซ้าย-ขวา คือ การยืด-หด Channels ทางแนวนอน
๑๐. กด "แป้น Ctrl" ค้างไว้ ...แล้ว... คลิ้ก "ล้อกลาง" ค้างไว้ ...แล้ว... ลาก ขึ้น-ลง คือ การยืด-หด Channels ทางแนวตั้ง


www.bobby.in.th
๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ / 21 April 2014
Video/Re-Codec 7 December 2017
Update: 25 September 2018 / ๒๕ กันยายย ๑๕๖๑ 

" งานประณีตในงบประหยัด "
   okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637
ขอบคุณครับ
thanks for your visiting

Rate : TV G2
เตรียมความพร้อม งานการ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก บนฟรีทีวี " งานประณีตในงบประหยัด "
Created with : Kompozer
EVO Hosting